Klachtenreglement Samen Naar Werk Academie B.V.

Versie 22 mei 2018


Klachtenreglement, van toepassing zijnde op klachten over de behandeling door Samen Naar Werk Academie B.V. van haar Cliënten.


Artikel 1 – Definities

Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt, hebben de volgende begrippen in dit klachtenreglement de navolgende betekenis:


Aangeklaagde:

Samen Naar Werk Academie B.V., een werknemer van Samen Naar Werk Academie B.V., ten aanzien van wie de klager een Klacht indient, dan wel de directie van Samen Naar Werk Academie B.V., indien het betreft een klacht tegen een (werknemer van) een door Samen Naar Werk Academie B.V. ingeschakelde derde bij de uitvoering van het traject.Behandelaar:

Degene die binnen Samen Naar Werk Academie B.V. de opname en afhandeling van klachten coördineert de behandeling en afhandeling van een Klacht, te weten de werknemer van de afdeling, waarin de aangeklaagde werkzaam is, respectievelijk de directie van Samen Naar Werk Academie B.V., indien (i) de Klacht betrekking heeft op bedoelde werknemer, (ii) de Klacht betrekking heeft op de wijze van afhandeling van een eerdere Klacht, (iii) het een Klacht van algemene strekking betreft of een Klacht tegen werknemer t of (iv) de Klacht betrekking heeft op het handelen of nalaten van een door werknemer ingeschakelde derde bij de uitvoering van de Re-integratieopdracht.


Cliënt:

Een persoon, ten aanzien van wie Samen Naar Werk Academie B.V. een overeenkomst met Samen Naar Werk Academie B.V. een Re-integratieopdracht heeft gesloten tot het uitvoeren van een opdracht.


Klacht:

Elke uiting van ongenoegen over het handelen of nalaten van een Aangeklaagde of van een derde, voor wiens handelen of nalaten de Aangeklaagde verantwoordelijk is, jegens een Cliënt bij de uitvoering van een opdracht, waarover de Klager opheldering wenst.


Klager:

Een Cliënt, een opdrachtgever van Samen Naar Werk Academie B.V. of de werkgever van een Cliënt, dan wel een door een Cliënt, een opdrachtgever van Samen Naar Werk Academie B.V. of door de werkgever van een Cliënt schriftelijk gemachtigde die namens hem of haar een Klacht indient, dan wel voor zover van toepassing de wettelijk vertegenwoordiger van de Cliënt of een familielid of de partner van de Cliënt.


Samen Naar Werk Academie B.V.:

Re-integratiebedrijf onder de naam van Samen Naar Werk Academie B.V. en gevestigd op de Europalaan 18 te Alphen aan den Rijn.


Re-integratieopdracht:

Een door Samen Naar Werk Academie B.V. in opdracht van Samen Naar Werk Academie B.V. voor rekening en risico van Samen Naar Werk Academie B.V. uit te voeren re-integratieopdracht.


Artikel 2 – Doelstelling en uitgangspunten klachtenprocedure

De doelstelling van de onderhavige klachtenprocedure is het tijdig en naar tevredenheid van alle betrokken partijen proberen op te lossen van een Klacht, voor zover Samen Naar Werk Academie B.V. verantwoordelijk is voor (het ontstaan van) de Klacht. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:


Artikel 3 – Indiening en registratie Klacht


Artikel 4 – Behandeling Klacht


Artikel 5 – Afhandeling van de Klacht


Artikel 6 – Recht op bijstand; vertegenwoordiging

Gedurende de klachtenprocedure, zoals bedoeld in dit klachtenreglement, hebben zowel de Klager als de Aangeklaagde het recht zich te laten bijstaan en/of te laten vertegenwoordigen door derden, zulks op kosten van de Klager, respectievelijk de Aangeklaagde.


Artikel 7 – Geen behandeling klacht; beëindiging Klachtenregeling


Artikel 8 – College Arbitrage

Indien u een inburgerings- of staatsexamen traject volgt en u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht dan kunt u zich wenden tot het College van Arbitrage. Informatie kunt u hierover vinden via de website van Blik op Werk onder klachtenlijn voor inburgeraars.


Artikel 9 – SlotbepalingenSamen Naar Werk Academie B.V.

Europalaan 18
2408 BG Alphen aan den Rijn